Matrika

Matrika

vykonává přenesenou působnost matričního úřadu na úseku matrik, tj. zejména

 • vede matriční knihy (kniha narození, úmrtí, manželství) v rukopisné podobě a pomocí výpočetní techniky,
 • vede sbírky listin (ke knize narození, úmrtí, manželství),
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, připravuje protokoly o uzavření manželství, podklady pro oddávajícího a zajišťuje plynulý chod svatebních obřadů,
 • vydává matriční doklady, jejich druhopisy a zajišťuje nahlížení do matriky,
 • vydává osvědčení k církevnímu sňatku,
 • přijímá prohlášení o užívání druhého jména, prohlášení o české podobě cizojazyčného jména, v případě osvojení prohlášení o volbě jiného jména, prohlášení o užívání jednoho příjmení, prohlášení o užívání příjmení žen v mužském tvaru a dřívějšího příjmení po rozvodu, vede o tom evidenci,
 • zpracovává podklady pro zápisy matričních událostí občanů v cizině do zvláštní matriky,
 • rozhoduje o změně jména a příjmení,
 • rozhoduje o prominutí předložení dokladů a vysvědčení o právní způsobilosti cizince k uzavření manželství,
 • plní ohlašovací povinnosti

vykonává přenesenou působnost matričního úřadu dle zákona o rodině

 • provádí zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti,

vykonává přenesenou působnost matričního úřadu dle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

 • zapisuje údaje do informačního systému evidence obyvatel (dále jen IS EO) v rozsahu působnosti matričního úřadu,
 • přiděluje rodná čísla,
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu,

vykonává přenesenou působnost matričního úřadu dle zákona o občanských průkazech

 • při změně rodinného stavu sňatkem nebo při změně jména nebo příjmení odděluje vyznačenou část občanského průkazu a vydává o tomto potvrzení,

vykonává přenesenou působnost matričního úřadu dle zákona o Rejstříku trestů

 • vydává výpisy z evidence Rejstříku trestů v aplikaci CzechPOINT,
 • přijímá žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů a odesílá je na Rejstřík trestů a vede o tom evidenci,

provádí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední pro potřeby odboru VS

vykonává veřejné opatrovnictví